ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)

ΔΗΚΕΒΟ ΚΗΦΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κλπ.) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.
Λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε καθημερινή βάση και μπορούν να φιλοξενούν ηλικιωμένους για μικρό χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντας τους υπηρεσίες φροντίδας (καθημερινή υγιεινή και νοσηλευτική), ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης.

Σκοπός
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος, στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

Το πρόγραμμα διέπεται από τις αναγνωρισμένες ειδικές αρχές, που αναφέρονται στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων:

 • Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 • Να υποστηρίζονται ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους
 • Να απολαμβάνουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση

 

Ασφαλεια και Προστασια

Στόχος
Τα ΚΗΦΗ απευθύνονται σε ηλικιωμένους αστικών και ημιαστικών περιοχών, μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.
Τα ΚΗΦΗ αναπληρώνουν αυτό το κενό με την παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας, από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερήσιας ή/ και ολιγόωρης παραμονής.

Υπηρεσίες – Δραστηριότητες
Τα ΚΗΦΗ αναπτύσσονται σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. Παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • νοσηλευτική φροντίδα
 • φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • ατομική υγιεινή
  προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης στο μέτρο του δυνατού,
 • προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

 

Ο τελικός δικαιούχος σύστασης και λειτουργίας της δομής, μπορεί να παρέχει υπηρεσία μετακίνησης των φιλοξενουμένων από και προς το ΚΗΦΗ, εφόσον διαθέτει μεταφορικό μέσο.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ

Διασύνδεση των Κ.Η.Φ.Η.
Τα ΚΗΦΗ διασυνδέονται σε λειτουργικό επίπεδο με ΚΑΠΗ που ενδεχομένως υπάρχουν στην ίδια περιοχή, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών στην καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων της περιοχής, αλλά και την προσφορά εργασίας στελεχών του ΚΑΠΗ οι ειδικότητες των οποίων δεν περιλαμβάνονται στο βασικό κορμό των στελεχών του ΚΗΦΗ.

Τα ΚΗΦΗ συνεργάζονται, επίσης, με τοπικούς φορείς που παρέχουν παρεμφερείς κοινωνικές υπηρεσίες, με μονάδες υγείας της περιοχής καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ). Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συνεργασία του ΚΗΦΗ με το ΚΑΠΗ και άλλες οργανώσεις για την εξεύρεση εθελοντών. Προηγείται εκπαίδευση και κατάλληλη τοποθέτηση στη δομή.

Στελέχωση
Σε κάθε ΚΗΦΗ απασχολούνται κατά ελάχιστον:

 • ένας/μία Νοσηλευτής / τρια (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ), πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Μ.Τ.Ε.Ν.Σ. με άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • δύο Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας (ΔΕ), πτυχιούχοι Ε.Π.Λ. ή Τ.Ε.Ε.
 • ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό

 

Εγγραφές
Για την εγγραφή των ηλικιωμένων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει την φροντίδα του.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης
 • Γνωμάτευση γιατρού σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου.
 • Αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή Εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

Κ.Η.Φ.Η. - ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΗΦΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Διεύθυνση:ΓΕΡΑΝΕΙΑ (ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΠΗ)
Τηλέφωνο: 2465304949
Email: khfhsiatistas@gmail.com
Υπεύθυνη: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ

ΚΗΦΗ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
Διεύθυνση:ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΠΗ
Τηλέφωνο: 2468309769
Email: khfhtsotili@gmail.com
Υπεύθυνη: ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΗΦΗ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
Διεύθυνση:ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΠΡΑ 
Τηλέφωνο: 2467306920
Email: khfhpedalofou@gmail.com
Υπεύθυνη: ΜΑΡΚ ΝΑΚΟ

εσπα

Χρηματοδοτείται
από το ΕΣΠΑ
Ε.Π. “Δυτική Μακεδονία
2014-2020”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΙΑ ΣΑΣ